• top1
  • top2
  • top3
  • top4

Školní poradenské pracoviště při Základní škole Integra Vsetín

 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje poradenské služby na ZŠ Integra Vsetín – jedná se o služby speciálního pedagoga, školního psychologa a metodika prevence. Oblasti výchovného poradenství mají mezi sebe poradenští pracovníci rozděleny ve stávajících rolích.

Cílem školního poradenského pracoviště (ŠPP) je poradenství při výukových a výchovných problémech žáků, jejich prevence a náprava. Také nám jde o budování takové atmosféry školy, kde má každé dítě možnost maximálního rozvoje a zážitku přijetí a úspěchu (i když třeba ne ve všem a ve stejné míře). V rámci této snahy se věnujeme dětem a jejich třídním kolektivům, rodičům a rodinám dětí, a také pedagogům školy.

ŠPP zajišťuje několik základních oblastí činností:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Jde o žáky, kterým běžný systém vzdělávání neumožňuje dosáhnout maximálního rozvinutí vlastních schopností (např. žáci nadaní, žáci s poruchami učení a chování, žáci s různými druhy zdravotního postižení či sociálního znevýhodnění). Školní poradenské pracoviště pomáhá najít nejefektivnější způsob práce s dítětem tak, aby mělo šanci rozvinout se co nejvíce.

2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti:

Školní poradenské pracoviště nabízí individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy školy.

3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti
Vyhledání a včasné odhalení příčin výukových potíží umožňuje začít pracovat na úpravě podmínek a další podpoře dítěte tak, aby nedocházelo k prohloubení problému, ale jeho zmírnění či nápravě (např. účast speciálního pedagoga a školního psychologa při zápisu dětí do 1. třídy, náslechy v hodinách, konzultace s učiteli a rodiči dětí apod.).

4. Práce v oblasti prevence rizikového chování
Školní poradenské pracoviště se snaží předcházet rizikovému chování (šikana, násilí, záškoláctví, závislosti, kriminalita apod.), případně se podílí na úpravě rizikového chování, které se již vyskytlo (např. mapování atmosféry třídních kolektivů, práce s třídními kolektivy na podporu soudržnosti či jiného tématu, přednášky – prevence závislostí, AIDS, kyberšikany).

5. Osvětová činnost
Kromě metodické podpory vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností do výuky (např. individuální konzultace pro pedagogy, práce se skupinami pedagogů) organizujeme osvětově – odpočinkové aktivity pro rodiče (besedy, workshopy, tvořivé aktivity apod.).


6. Profesní poradenství
Žáci 8. a 9. ročníku mají možnost využít psychodiagnostických metod a následných individuálních konzultací (pro žáky a pro jejich zákonné zástupce) pro ujasnění profesní orientace.


7. Řešení výchovných problémů
Při řešení výchovných problémů se snažíme najít nejvhodnější řešení situace žáka, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění jeho následků (individuální konzultace, případně diagnostika, spolupráce se zúčastněnými osobami, které mohou přispět k řešení problému).

8. Osobní rozvoj

Zájemci z řad žáků, rodičů a pedagogických pracovníků školy mají možnost využít služeb Školního poradenského pracoviště k osobnímu rozvoji. Jedná se o sebepoznání a rozvoj za pomoci diagnostických nástrojů, poradenství, rozvoj psychohygienických dovedností apod.

Věříme, že díky tomu, že se pohybujeme ve stejném školním prostředí jako děti, jsme schopni jim pomoci opravdu cíleně a přiměřeně jejich potřebám i školnímu prostředí. Velmi důležitá je i možnost společně s rodiči i pedagogy dítěte vytvořit takovou podporu, kde se vzájemně doplňujeme, a tato spolupráce dítě podpoří žádoucím způsobem. Současně spolupracujeme s dalšími organizacemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogická centra, OSPOD, policie).

Školní poradenské pracoviště vzniklo díky realizaci projektu Příležitost pro všechny II, který probíhal od 1.2.2009 do 31.1.2012.

Kontakty na poradenské pracovníky:

Mgr. Miluše Fišerová

Vedoucí ŠPP, školní psycholog

Konzultační hodiny:               úterý 10 - 11h, dle dohody i v jiné termíny

tel.:  731 682 962                  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Darja Dvořáková

Metodik prevence

Konzultační hodiny:               úterý 10 - 11h, čtvrtek 12 - 13h,  případně dle dohody

tel.:  731 682 961                  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Silvie Kubišová

Speciální pedagog školy

Konzultační hodiny:               středa 10 - 11:30h,dle dohody i v jiné termíny

tel.:  731 646 577                  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doporučujeme dohodnout si schůzky předem i v rámci konzultačních hodin – máte pak jistotu, že náš čas budeme věnovat plně pouze Vám.

 

 

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map