• top1
  • top2
  • top3
  • top4
 

Ukončený projekt: Všichni dohromady – integrace do důsledku

Od 4. 1. 2010 do 30. 6. 2012 byl na ZŠ Integra Vsetín realizován projekt Všichni dohromady - integrace do důsledku z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Konečné způsobilé výdaje projektu byly 2 015 718,50 Kč. 

Projekt navazoval a rozvíjel realizovaný projekt Příležitost pro všechny II (dále PPV II) podmínky pro výchovu a integraci v základní škole, podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 1. výzva ve Zlínském kraji. 

Cílem projektu bylo efektivně využít nabyté či získávané kompetence v rámci osobního rozvoje a vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků v projektu PPV II. Projekt Všichni dohromady umožnil naplnění rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále žáci s SVP) v podmínkách základní školy. Aktivity projektu probíhaly při výuce v jednotlivých třídách, avšak některé měly také komunitní charakter se zahrnutím celé školy včetně rodičovské veřejnosti. Jednotlivé cíle projektu byly naplněny klíčovými aktivitami, kterých se účastnili žáci včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci a v některých případech i rodiče žáků naší školy. 

V první klíčové aktivitě Výchovné aktivity ve výuce proběhly kurzy pro třídy s podporou adaptace začínajících školáků, ale i kurzy umožňující rozvoj sociálních dovedností v kolektivu třídy s využitím metod zážitkové pedagogiky, dramaterapie a arteterapie. Další kurzy rozvíjely témata environmentální výchovy v rámci II. stupně ZŠ. Součástí této klíčové aktivity byly i kurzy muzikoterapie. Získané dovednosti z těchto kurzů byly využity na společných setkáních – školních ceremoniích, což přispívalo k podpoře vzájemné soudržnosti a toleranci mezi všemi účastníky školního života.

V rámci klíčové aktivity 1 během realizace projektu proběhlo:

-          10 environmentálních dílen pro žáky 6. – 9. třídy,

-          4 adaptační kurzy pro žáky 1. a 2. třídy,

-          6 kurzů s prvky dramaterapie pro 1., 3. a 5. třídu,

-          1 kurz s prvky arteterapie pro žáky 2. a 8. třídy,

-          ceremonie vítání prvňáčků a ceremonie rozloučení se s deváťáky.

 

Byly vytvořeny dvě metodiky: metodika environmentální dílny Ptáci pro žáky 7. třídy a metodika ceremonie vítání prvňáčků a rozloučení se s deváťáky.

 

 V druhé klíčové aktivitě byly připraveny kurzy pobytové (třídenní) mimo areál školy. Záměrem těchto kurzů bylo přinést do vyučování změnu prostředí a využití externího týmu výchovných pracovníků. Tyto aktivity byly součástí naplnění vybraných průřezových témat školního vzdělávacího programu např. Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova. Vzděláváním mimo školu docházelo k intenzivnímu prožívání výuky, rozvoji sociálních vztahů mezi žáky se SVP, spolužáky a pedagogickými pracovníky. 

 

V rámci druhé klíčové aktivity Podpůrné výchovné aktivity proběhlo:

-          11 kurzů zaměřených na průřezová témata,

-          2 zážitkové kurzy 1. pomoci,

-          2 kurzy s prvky dramaterapie pro 7. třídu,

-          5 kurzů s prvky arteterapie pro žáky 4. a 6. třídy.


Třetí klíčová aktivita rozvíjela činnosti ve školní družině a školním klubu s cílem vytvářet prostor pro společné a smysluplné trávení volného času žáků včetně žáků se SVP. Současně zde byly prakticky využívány dovednosti získané v první a druhé klíčové aktivitě. Aktivity byly otevřené i rodičům žáků naší školy V rámci této aktivity  vzniklo7 nových volnočasových programů. 

 

Nově vzniklé metodiky, environmentální dílna Ptáci pro žáky 7. třídy a metodika Ceremonie vítání prvňáčků a rozloučení se s deváťáky, lze na vyžádání zaslat.

 

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map