• top1
  • top2
  • top3
  • top4

 

Průběh realizace projektu „Příležitost pro všechny II.“

V průběhu listopadu a začátkem prosince proběhlo na ZŠ Integra šetření metodou Barvy života. Tato metoda slouží k evaluaci procesů posporujících efektivitu učení i k získání informací o atmosféře školy či potenciálu ohrožení rizikovými jevy. Škola dostala v rámci interpretace výsledků informace ve smyslu výpovědi o moderní škole s demokratickým vedením a prací učitelů, která směřuje k výkonu žáků i k budování dobré atmosféry ve škole. Stejně jako na začátku projektu škola dosahovala nadprůměrných výsledků v rámci celé České republiky.

V pátek 18.11.2011 se v sálu podnikatelského inkubátoru Maštaliska konala závěrečná konference tříletého projektu Příležitost pro všechny II (PPV II.). Příspěvky na konferenci shrnuly základní myšlenku a cíle projektu i konkrétní aktivity, které se v rámci projektu odehrály. Byly představeny základní cíle a činnosti vedoucího psychologa, důležitost vzdělávání i osobního rozvoje pedagogů, projekt Etické výchovy i průběh kurzu Etické výchovy se sborovnou ZŠ Integra. Mluvilo se i o vybavení školy kompenzačními pomůckami či práci Školního poradenského pracoviště, které díky projektu PPV II. vzniklo.

17. a 18.11.2011, Závěrečné zkoušky EV

V průběhu podzimních prázdnin ukončili frekventanti dlouhodobého kurzu Etické výchovy celý kurz absolvováním závěrečných zkoušek.

Díky realizaci projektu Příležitost pro všechny II. se naši pedagogové 25.-29.října 2011 zúčastnili kurzu první pomoci, který byl veden zážitkovou formou. Pedagogové tak byli postaveni do realisticky simulovaných situací, ve kterých museli osvědčit svou schopnost pomoci zraněným v naléhavé situaci. Střídání teoretických bloků se simulacemi bylo po 42 hodinách završeno závěrečnými zkouškami a předáním osvědčení úspěšným absolventům.

V rámci budování konkrétních dovedností, které pomohou v práci se třídními kolektivy s integrovanými žáky, měli pedagogičtí pracovníci možnost 18.října 2011 zúčastnit se odpoledního semináře hry na djembe. Kurz lektoroval Tomáš Malina z Rožnova pod Radhoštěm. Pedagogové se učili několik základních rytmů, stejně jako způsoby práce se skupinou, ve které se každý účastník podílí svým „zvukem“.

15.10.2011
Sobotní vzdělávání pedagogů zprostředkovala PhDr. Jana Procházková, klinická psycholožka a vysokoškolská pedagožka, která zprostředkovala poznatky o syndromu vyhoření. Dozvěděli jsme se informace o znacích i průběhu syndromu vyhoření, jakým způsobem se mu bránit a zůstal čas i na zkušenosti lektorky i zúčastněných pedagogů.

V pátek 30.9. na Integru přijel Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D, který má dlouhodobé praktické zkušenosti s prací s problémovou mládeží i s vysokoškolskou výukou. Představil pedagogickým pracovníkům preventivní systém založený na principech Dona Bosca – od biografických informací jsme se přes konkrétní důrazy a osobní praktické zkušenosti dostali až k důrazu na autenticitu učitele ve výchovném procesu. V takových výchovných podmínkách mají žáci možnost se inspirovat a maximálně se rozvíjet – což je samo o sobě prevencí rizikových jevů.

Poslední setkání dlouhodobého kurzu Etické výchovy přišlo s blížícím se koncem prázdnin 15.-18. 8. 2011. Tentokrát jsme se vydali na čtyřdenní setkání do blízkosti obce Želiv. V průběhu programu jsme dokončili téma reálných a zobrazených vzorů a dostali se k cíli kurzu – rozvoji prosociálnosti, která se může projevovat v každodenních vztazích i ve vztahu k celým společenským skupinám. Dlouhodobý kurz jsme uzavřeli symbolickým vysláním voru se světlem poznání a po rozloučení s penzionem Trnávka se už znovu otvírá výhled na blížící se školní rok a děti, se kterými můžeme Etickou výchovu uvádět do praxe.

23.6. 2011 Individuální poradenství

Ke konci června proběhlo další individuální poradenství pedagogických pracovníků s vedoucím psychologem projektu. Tématem bylo především zpracovávání zátěže.

Pokračování dlouhodobého kurzu Etické výchovy

V sobotu 21.5.2011 se náš pedagogický sbor věnoval pokračování dlouhodobého kurzu Etická výchova. Dokončili jsme téma asertivita a zbylou část soboty jsme věnovali tématu reálné a zobrazené vzory. Od konfliktů jsme se tak posunuli k Vinnetouovi, Martinu Lutheru Kingovi, svatému Václavu, matce Tereze a Rumcajsovi s Mankou. Současně jsme si uvědomili, že pro žáky je obtížné rozlišovat mediální obrazy a opravdový charakter vzorů. Reálně zobrazené vzory mohou žákům pomoci osvojit si chování, které vede k rozvoji osobnosti.

Pokračování dlouhodobého kurzu Etické výchovy

Začátek dubna znamenal pro pedagogy ZŠ Integra další pokračování jejich dlouhodobé snahy vzdělat se v Etické výchově a její aplikaci do tříd se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Sobota 2.4.2011 tak zastihla pedagogické pracovníky v jídelně školy, jak vypracovávají aktivity týkající se asertivity, provádí praktický nácvik a aplikují probraná témata do školního i soukromého života. A tak, i když už jde o jeden z posledních modulů dlouhodobého kurzu, neztrácíme pracovní tempo!

Lektorka z PdF UK

V sobotu 5.3.2011přijela na ZŠ Integra PhDr. Jana Procházková, která pedagogům nabídla seminář „Vývojová psychologie a variabilita psychického vývoje“. Pedagogové se dozvěděli mnoho praktických informací o jednotlivých obdobích dětského věku. Účastníci oceňovali zejména srozumitelnost, odbornost i poutavost výkladu, ve kterém lektorka skloubila odborné informace s praktickými zkušenostmi a příjemným lidským přístupem. Pedagogové tak odcházeli ze sobotního vzdělávání spokojeni a plni nových informací.
Foto zde

Tibet na Vsetíně?!

Hned po možnosti vyzkoušet si arteterapeutické techniky následovalo školení Tibetské mísy v praxi. Ve středu 16.2.2011 se tak v sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín rozezněly alikvotní tóny mnoha tibetských mís a část pedagogických pracovníků měla možnost nejen dozvědět se nové informace, ale i vyzkoušet si nové dovednosti – různé techniky hry na tzv. zpívající mísy. Ověřili tak sami na sobě, zda má hra na mísy či masáž vibracemi znějících mís opravdu relaxační účinek, který může být využitý i v práci s žáky. Po několika hodinách práce s mísami mohli potvrdit, že jde opravdu o trénink koncentrace, koordinace i o příjemné uvolnění.
Foto zde

Seminář Arteterapie 14.-15.2.2011

V průběhu jarních prázdnin se někteří pedagogové zúčastnili dvoudenního semináře Arteterapie. Zde měli možnost vyzkoušet si různé arteterapeutické techniky a přemýšlet o práci s třídními kolektivy naší školy z pohledu využití nových metod. Pod vedením lektorky K. Divecké tak prošli techniky, kdy tvořili samostatně, i takové techniky, kdy se v konečném díle odrazila invence všech členů skupiny. Učitelé kurz vnímali jako příjemný i užitečný – a to je přece ideální spojení…

Etická výchova 3.-5. 2. 2011

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Integra pokračují ve výcviku Etické výchovy – pololetní prázdniny strávili na školení v penzionu Sola Gratia, kde se zabývali tématy komunikace citů, empatie a asertivita. Pedagogové velmi oceňovali aktivity, které umožnily otevřenou diskuzi všech názorů v kolektivu, a také ty, které nás seznámily s možnými typy manipulace a obranou proti manipulaci. Nyní už znovu zbývá jen získané poznatky a dovednosti předat žákům naší školy.
Foto zde

Etická výchovaV předvánočním čase se pedagogové naší školy nevěnovali pouze pečení a úklidu, ale také pokračovali v dlouhodobém kurzu Etické výchovy. V sobotu 11.12.2010 strávili den s kroměřížskými lektory při rozvíjení tématu Komunikace citů. Práce na tomto tématu pokračuje i v každodenním školním životě, kde pedagogičtí pracovníci vytvářejí aktivity, které žákům pomohou komunikaci citů rozvíjet.
Foto zde

Seminář dramaterapie

Další z aktivit, která povede k jednotnému výchovnému programu školy, bylo školení dramaterapie uskutečněné 2. -3. prosince 2012 v sálu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Pražský dramaterapeut V. Dočkal přinesl mnoho nových podnětů, které pedagogům sloužily jednak k poznání některých metod dramaterapie, jednak k novým pohledům na školu a výchovu v ní. Účastníci oceňovali zejména přímou provázanost kurzu na činnost ve škole, poznání prostředí některých tříd i možnost zážitku a sebereflexe pedagogů.

Tvorba výchovného programu

Od začátku školního roku pedagogičtí pracovníci ve skupinách pracují na vytváření podkladů pro výchovný program školy – cílem výchovného programu je naplňování principů Etické výchovy v životě školy. Na základě jednotlivých modulů kurzu EV učitelé hledají, kde a jak s žáky pracovat, aby žáci měli možnost rozvinout dané téma Etické výchovy v jejich školním i osobním životě. Tyto aktivity realizují a písemně zpracovávají.

26. - 28. října 2010 Hotel Babská - Velké Karlovice
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Integra pokračovali o víkendu 26. – 28.října 2010 v dlouhodobém kurzu Etické výchovy. Lektoři nás provedli tématy Tvořivosti a Komunikace citů. Učitelé zažili některé z metod sami na sobě, pak hledali možnosti aplikace do konkrétních situací ve škole.
Foto zde

12.10.2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ Integra pozvalo rodiče na odpolední aktivitu s tématem „Dětství – čas her nebo vedení k zodpovědnosti?“. Po besedě věnované stylům výchovy a jejich dopadům na vývoj dítěte si maminky vyrobily několik drobností pro radost.

Víkend na hotelu Zubříč 1.-3.10.2010

Patnáct pracovníků ZŠ Integra prožilo víkend s technikami muzikoterapie a dramaterapie, víkend vedli terapeuti J. Drahota a Z. Vlčínská. Po seznámení s některými psychoterapeutickými modely následovala část prožitková a metodická. Cílem bylo aplikovat principy a metody expresivních terapií do běžného života školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich spolužáky.

Učitelé velmi oceňovali skloubení inspirace metodami a zážitku odpočinku, které si z víkendu odváželi do všedního školního života.

Individuální poradenství doc. Konečný 14.9.2010

V novém školním roce navázal 14.9.2010 vedoucí psycholog projektu na individuální poradenství, které využívali pedagogičtí pracovníci už před prázdninami. Tématem, které je pro pedagogické pracovníky velmi zajímavé, je způsob zpracování zátěže – všichni měli možnost zjistit, jaké strategie zvládání zátěže využívají. Další fází je nabídka tvorby plánu na změnu strategií, které zvládání zátěže nepomáhají.

předchozí... EV 16.-19.8.2010
Jedna z nejobsažnějších částí projektu PPV II. – dlouhodobý kurz Etické výchovy – pokračovala dalším soustředěním, tentokrát čtyřdenním na Soláni ve Velkých Karlovicích. Od 16. srpna jsme prožili čtyři dny práce na dalších tématech výchovného programu. Aktivity se soustředily na témata Pozitivní hodnocení sebe a Pozitivní hodnocení druhých. Zvláště zaujala práce na konstruktivní kritice, zamyšlení se nad odpouštěním a vděčností, ale i praktické aktivity, které pomohly začlenit probíraná témata do běžné školní reality ve třídách se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Část programu proběhla v přírodě, což nám celý pracovně prázdninový pobyt zpříjemnilo.
Foto zde

Ke konci školního roku 5.6.2010 jsme se v rámci dlouhodobého kurzu Etické výchovy zabývali sebepoznáním a pozitivním hodnocením sebe. Pedagogové oceňovali především některé metody sebepoznání, které jim pomohly nahlédnout na sebe z nového úhlu. Zaujalo i téma lidské důstojnosti a sdílení zkušeností s kolegy.

Ve vzdělávání pedagogických pracovníků pokračoval PhDr. Pavel Dařílek, CSc., který 22.5.2010 přednášel na téma Agrese. Pedagogičtí pracovníci nejen ZŠ Integra Vsetín měli šanci se zorientovat v problematice agrese ve školním i jiném prostředí. Pedagogům čas od času běhal mráz po zádech – to při některých příkladech agrese, které vycházely ze života. Přesto však účastníci školení přivítali nové informace, které je možné využít i v pedagogické práci s žáky s SVP i jejich spolužáky.

Taška…tentokrát zábavně!

Úterní odpolední hodiny 11.5. patřily na Integře tvoření maminek. Maminky (a někdy i děti) si mohly přijít odpočinout a vytvořit si něco praktického i hezkého. Za přípravu a vedení výtvarného tvoření děkujeme paní učitelce Lence Ficové, na výsledky se můžete podívat na následujících fotografiích. – DO FOTOGALERIE
Foto zde

Dlouhodobý kurz etické výchovy pokračoval školením 8.-10.4.2010 na Hostýně. Dokončili jsme část výchovného stylu, který nám dal obecnější základy pro praktickou aplikaci metod etické výchovy. Ve druhé části jsme začali probírat výchovný program, hlavním tématem byla komunikace. Po teoretickém úvodu jsme diskutovali o možných metodách, jak kompetenci komunikace pomoci rozvinout našim žákům, včetně žáků se SVP. Některé z metod jsme vyzkoušeli na sobě, dostali jsme se i k diskuzi nad citově významnými tématy.
Foto zde

Po odpočinku velikonočních prázdnin začínáme na Integře aktivně. V úterý 6.4. 2010 jsme přivítali Mgr. Haldu, který nám vysvětlil základy pro interpretaci informací vyplývajících z metody Barvy života. Zjišťujeme například, že metoda ukazuje na to, že integrovaní žáci s SVP nijak výrazně nevybočují oproti svým vrstevníkům, poučíme se i o tom, jaký vztah mají žáci k jednotlivým předmětům a jaká je efektivita procesů učení. Všichni účastníci odchází plni dojmů.

Ke konci března začali pracovníci Školního poradenského pracoviště zjišťovat, jaké styly učení mají naši žáci. Byla využita metoda Learning Style Inventory, která umožňuje získat představu o stylu učení jednotlivých žáků i celého třídního kolektivu. Tyto informace budou zaneseny do Informačního a evaluačního systému školy, který má pomoci dalšímu zlepšování podmínek na naší škole. Tentokrát nám jde o úpravu prostředí a charakteru aktivit tak, aby bylo učení dětí co nejefektivnější.

V průběhu března vedoucí psycholog poskytl dvě možnosti k individuálnímu poradenství zaměřenému na osobní rozvoj pedagogů jsme dál využívali služeb vedoucího psychologa projektu. Kromě toho 18.3. 2010 proběhlo i poradenství hromadné. Hlavním tématem byla autorita učitele.

Pro velký zájem pedagogických pracovníků se hromadné poradenství dne 10. 2. 2010 věnovalo pokračování tématu deprese se zaměřením na terapie. Vedoucí psycholog rozšířil pedagogickým pracovníkům pojmovou výbavu a představil různé druhy terapií ve vztahu k řešení problematiky deprese.

„O etice člověka“ – je název dalšího jednodenního kurzu, který proběhl 5. 2. 2010. Přednášel nám P. doc., Mgr. Jindřich ŠRAJER, Dr. theol., SDB. Lektor přenášel o pojetí současné reality a dále jsme se zamýšleli nad pojmy: mrav, obyčej, zvyk, morálka, etika. Nad etickými problémy současné doby jsme diskutovali v užších skupinách i plénu.
Foto zde

Ve čtvrtek 4. 2. 2010 proběhla ve škole ZS Integra čtvrtá část z dlouhodobého kurzu „etické výchovy“. Tento seminář věnoval induktivní disciplíně, což je poukazování na důsledky chování. Pedagogičtí pracovníci měli možnost si vyzkoušet různé metody práce - například Balintovskou metodu a videotrénink.
Foto zde

V úterý 26.1.2010 se konala přednáška pořádaná Školním poradenským pracovištěm, na kterou byli pozváni všichni rodiče žáků školy. Tématem bylo očekávané „Vysvědčení – noční můra dětí i rodičů?“ a zvláštní pozornost byla věnována motivaci žáků k učení a komunikaci v rodině ohledně výukových výsledků dítěte.

14. 1. 2010 proběhla další z hromadných poradenství vedoucího psychologa projektu, tentokráte na téma Deprese. Toto téma se setkalo u pedagogických pracovníků s velkým ohlasem. Dozvěděli se o tom, jak deprese vznikají, probíhají a jak s člověkem, který depresi podléhá, komunikovat.

V sobotu 5.12.2009 bylo v areálu ZŠ Integra Vsetín realizováno další setkání v rámci dlouhodobého kurzu Etické výchovy. Po meditativním úvodu jsme upřeli pozornost na možnosti spolupráce školy s rodiči, atribuci a schopnost ocenit druhého. Příjemnou atmosféru doplnila závěrečná návštěva Mikuláše, který rozdal všem účastníkům trička projektu Příležitost pro všechny II.
Foto zde

Pro možnost autoevaluace školy a pro budování Informačního a evaluačního systému začala administrace metody Barvy života. Touto metodou je možné zjistit hodnocení atmosféry školy i efektivitu vyučování. Metodou postupně procházejí všechny ročníky školy, i její pedagogičtí pracovníci.

Třídy druhého stupně ZŠ Integra procházejí programem zaměřeným na zjišťování a úpravu vztahů v třídním kolektivu. Úvodní blok, zaměřený na diagnostiku sociálních vztahů, následuje program popisující výsledky metod. V rámci druhého setkání se třída spolupodílí na hledání případných nových možností fungování v kolektivu.

Hromadné i individuální poradenství vedoucího psychologa projektu pokračovalo 24.11.2009. Vedoucí psycholog se po dopoledni, stráveném s jednotlivými pedagogy, věnoval v rámci hromadného poradenství pedagogické diagnostice.

Ve středu 7. října 2009 pokračovaly aktivity osobního rozvoje pedagogických pracovníků ZŠ Integra. Po několika individuálních konzultacích vedoucího psychologa s jednotlivými pracovníky proběhlo i poradenství hromadné. Doc. PhDr. J. Konečný, CSc. se věnoval tématu skupinové dynamiky vztažené na třídní kolektivy.
Foto zde

Ve dnech 28. - 29. října 2009 vyjeli pedagogičtí pracovníci naší školy na pokračování dlouhodobého kurzu Etické výchovy. Dvoudenní školení probíhalo v penzionu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Jedním z nosných témat byla akceptace – zamýšleli jsme se např. nad hodnotou dítěte, hledáním dobrého já v ostatních, nebo podmínkami, na základě kterých jsme ochotni přijímat lidi kolem nás. Další krok na cestě Etické výchovy mohl být pro každého podnětem k zamyšlení i inspirací pro práci.
Foto zde

V přípravné fázi projektu jsme zřídili pracoviště školního psychologa. Práce školní psychologa rozšíří již poskytované poradenské aktivity pro žáky, rodiče a pracovníky ZŠ Integra. Založili jsme také Školní poradenské pracoviště (ŠPP) při ZŠ Integra Vsetín, které poradenské služby sdružuje.

V průběhu dubna – června 2009 měli pedagogičtí pracovníci ZŠ Integra možnost projít psychodiagnostickou fází projektu. Přihlásilo se k ní 22 pedagogických pracovníků ZŠ Integra Vsetín. Vedoucí psycholog projektu (doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.) administroval několik psychodiagnostických metod a následně s jednotlivými pedagogy probral možnosti jejich osobnostního vývoje. Na tuto fázi bude navazovat hromadné poradenství a možnost individuálního hledání osobního rozvoje po celou dobu projektu.

Ve dnech 21. – 23. 5. 2009 se zúčastnilo 13 pedagogických pracovníků ZŠ Integra Kurzu pro podporu týmu pedagogických pracovníků na úrovni vztahů a komunikace. Jednalo se o víkend organizovaný Prázdninovou školou Lipnice. Všichni účastníci odjížděli spokojení a v hodnocení víkendu se shodovali na přínosu pro budování kolektivu pracovníků ZŠ.
Foto zde

V rámci projektu Příležitost pro všechny II. bychom chtěli vybudovat Informační a evaluační systém školy, který by umožňoval jednodušší administrativu školy, lepší komunikaci mezi pracovníky školy, žáky a rodiči a vedl by k efektivnější práci se žáky školy. Prvním krokem bylo nakoupení informačního systému pro školy „Bakaláři“.


Po dobu dvou let bude probíhat dlouhodobý kurz pro pedagogické pracovníky ZŠ Integra Vsetín. Jedná se o kurz Etické výchovy, který rozvíjí výchovné kompetence pedagogických pracovníků, a přímo vede k vytvoření Výchovného programu školy. Vstupní kurz se konal 19. - 22. 8. 2009 v Lopeníku. Jedním z výstupů bylo sepsání kodexu školního života s názvem „ Aby nám spolu bylo dobře…
Foto zde

V červenci a srpnu 2009 byly učebny prvního stupně ZŠ vybaveny kompenzačními pomůckami (PC, praktickými a názornými pomůckami) a nábytkem pro umístění těchto pomůcek. Rozšíří se tak možnosti přístupu ke vzdělání žákům, kteří mají podmínky ztíženy.

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map