• top1
  • top2
  • top3
  • top4
 

Charakteristika projektu - Příležitost pro všechny II

 

Od 1.2. 2009 do 31.1.2012 byl na ZŠ Integra Vsetín realizován tříletý projekt Příležitost pro všechny II - podmínky pro výchovu a integraci v základní škole (PPV II) z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 5 898 769 Kč.

Projekt se zabýval problematikou výchovy v základním školství. Výchovou rozumíme proces doprovázení žáka v jeho rozvoji tělesném i duševním a zprostředkování schopností, dovedností a postojů potřebných pro život ve společnosti. Na naší škole je rozšířený o potřebné dovednosti v práci s integrovanými žáky. Klíčovou postavou výchovy je pedagog. K plnění své pedagogické role potřebuje však nejen svou odbornou aprobaci, ale i výchovné dovednosti.
Vychovatel by měl usilovat o integritu osobnosti, tedy aby jeho postoje, přesvědčení a činy byly v souladu s tím, k čemu vychovává. Vychovává totiž především tím, co je, nikoliv tím, co říká. Proto je třeba osobní rozvoj pedagogů.

Projekt nabízí pedagogům školy osobní rozvoj prostřednictvím:
• Dlouhodobého vzdělávání - rozvoj výchovných kompetencí pedagogických pracovníků, které mohou pedagogové využít ve výuce v podmínkách integrované školy.
• Seminářů k získání pedagogicko-psychologických kompetencí pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblastech, které jsou pro pedagogické pracovníky školy aktuální.
• Vedoucího psychologa projektu, který umožňuje učitelům projít sadou osobnostních testů s následnou konzultací a nabídkou poradenství v oblasti osobnostního rozvoje pro lepší zvládání nároků učitelského povolání.
• Kurzů některých druhů terapií (např. muzikoterapie nebo arteterapie) a antistresové kurzy zážitkové pedagogiky, kterou mohou pedagogičtí pracovníci využít k osobnostnímu rozvoji a osvojení či rozvinutí některých dovedností potřebných pro pedagogickou praxi.

Dále díky projektu bylo zřízeno Školní poradenské pracoviště při ZŠ Integra včetně zřízení místa školního psychologa a vybavení jeho pracoviště. Tak jsme rozšířili a stabilizovali poskytování poradenských služeb žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům ZŠ Integra.
Rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla Školním poradenským pracovištěm nabízena možnost individuálního poradenství, vzdělávacích a volnočasových aktivit i svépomocných skupin rodičů.

Dále se projekt zabýval vytvořením technických a materiálních podmínek pro podporu integrace - nákup praktických a názorných pomůcek, kompenzačních pomůcek, informační a komunikační technologie, které umožňují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolu se žáky zdravými.

V průběhu projektu byl budován informační a evaluační systém, který napomáhá operativnějšímu sběru a sdílení informací mezi pracovníky školy, žáky a rodiči.

Na základě absolvování dlouhodobého výcviku i ostatních aktivit projektu pedagogičtí pracovníci vytvořili jednotný výchovný program pro výuku i volnočasové aktivity, který je postupně zaváděn a realizován v prostředí školy.

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map