• top1
  • top2
  • top3
  • top4
 

Charakteristika projektu

Dne 3. srpna 2006 byla naši škole schválena žádost na finanční podporu z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) na projekt s názvem „Příležitost pro všechny“ v maximální výši finanční podpory 5 904 251 Kč.

Projekt vychází ze současného stavu tvorby a realizace školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) s vědomím, že základním cílem a smyslem vzdělávání je získávání klíčových kompetencí. „Kompetence“ znamená připravenost, nebo způsobilost zvládat běžné i náročné životní situace. Za klíčové jsou považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. Každá z těchto kompetencí má tři složky – tvoří ji znalosti (víme o něčem) dovednosti (umíme to dělat) a postoje (chceme to dělat, protože v tom vidíme smysl).

K realizaci projektu jsme přizvali dvě partnerské školy obdobných velikostí. Jedná se o CZŠ Zlín a ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí. Cílem tohoto partnerství je vytvořit prostor pro komunikaci pracovníků jednotlivých škol s možností předávání zkušeností se zaváděním jednotlivých metod a postupů získaných v projektu a s vzájemnou podporou při tvorbě jednotlivých ŠVP.

Realizací projektu – vzděláváním učitelů chceme vybavit učitele dovednostmi, metodami a postupy, které by umožnily vytvořit podmínky žákům pro rozvoj jejich klíčových kompetencí ve výuce tj. třídě, škole, školním klubu a aktivitách volného času. Zavádění nových metod do výuky bude realizováno jednotlivými pedagogickými pracovníky na úrovni výuky ve třídách a dalších aktivitách školy s praktickou podporou lektorů (mentoring, pracovní dílny spolu s žáky, projekty ve výuce) nebo výměnou vzájemných zkušeností mezi učiteli tří škol zúčastněných na projektu. Dále budou pedagogičtí pracovníci moci stážovat na školách zajišťujících vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem získání nových zkušeností a dovedností pro svou práci.

Praktické aktivity se žáky – terénní výukové programy, třídní a školní projekty, aktivity se zážitkovou pedagogikou slouží k rozvoji klíčových kompetencí žáků a k procvičení a upevnění získaných dovedností učitelů v podmínkách výuky. Tyto aktivity budou probíhat pod odborným vedením lektorů.

Dále se projekt zaměří na zavádění materiálních a technických podmínek potřebných pro realizaci výuky. Jedná se zavedení informačních technologií a materiálního vybavení pro praktickou část výuky, včetně zajištění materiálního vybavení pro zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou individuálně nebo skupinově integrovaní do podmínek základní školy.

Analýza speciálních vzdělávacích potřeb integrovaných žáků je další aktivitou projektu. Ta bude provedena učiteli spolu s pracovníky odborných pracovišť speciálních pedagogických center (SPC), pedagogicko psychologických poraden (PPP) a Univerzity Palackého Olomouc, kteří garantují speciálně pedagogickou péči. Na základě analýzy by byly stanoveny podmínky pro individuální plány jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Video Projektu PPV

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map