• top1
 • top2
 • top3
 • top4

Informace k procesu přijímání žáků do 1. třídy ZŠ Integra Vsetín

 

Dlouhodobým zaměřením ZŠ Integra Vsetín je poskytovat inkluzivní vzdělávání a podporovat rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím kvalitního pedagogického procesu v různorodé skupině žáků třídního kolektivu.

Proto vnímáme jako důležité vybrat budoucí kolektiv první třídy tak, aby vytvářel inkluzní prostředí pro vzdělávání všech žáků s akceptováním jejich jedinečnosti a speciálních vzdělávacích potřeb (dále SVP). Současně je cílem vytvořit kolektiv, který umožní kvalitní pedagogický proces, ve kterém se žáci mohou rozvíjet a dosahovat svého osobního maxima.

Aktualizovaná kritéria na základě Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Organizační kritéria pro rozhodnutí ředitele:

 • Škola může z důvodů kapacity otevřít ve školním roce 2020/ 2021 jen jednu 1. třídu.
 • Maximální kapacita pro zápis do 1. třídy je 18 žáků, z toho maximálně 2 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (doloženo potvrzením SPC nebo PPP).
 • Do první třídy budou přijaty maximálně 1 - 2 děti ze sociálně a jazykově znevýhodněného prostředí.
 • Pokud možno vyvážený počet chlapců a děvčat ve třídě.
 • Nejsme spádová škola, proto při výběru nezohledňujeme bydliště žáka.

Podpůrná kritéria zápisu do 1. třídy:

 • Doporučení odborného pracoviště (OSPOD) – pro přijetí žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC či odborného lékaře), je-li k dispozici.
 • Doručení potřebných formulářů škole, funkční komunikace se školou.
 • Starší sourozenec ve škole.  
 • Dítě zaměstnance školy.  

Pokud není možné rozhodnout na základě kritérií, přistupuje se k losování žáků.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy oznámíme vyvěšením seznamu v zasklené vitríně u vchodu do hlavní budovy na ul. Benátky, dále na webu školy, a to v úterý 21. 4. 2020 od 12.00 hodin.

Nahlédnutí do spisu je možné v pondělí 20. 4. 2020 od 10 do 11 h v pracovně školní psycholožky.

 

 

Průběh zápisu upravený na základě Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

 • Ve Vsetíně se po dohodě ředitelů ZŠ stanoví doba zápisu od pondělí 6. dubna do pátku 17. dubna 2020 pro všechny základní školy.
 • Zápis se uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci.
 • V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje v přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte a doložením vyplněného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  Kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje.

   Využije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení bez doložení uvedených dokladů, bude vyzván          k doplnění či  předložení těchto dokladů osobně k nahlédnutí. Zákonný zástupce není povinen využít                  bezkontaktní způsob přihlášení.

 • Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, podá přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce předloží k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.
 • Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

 

 

Po ukončení mimořádných opatření proběhne stejně jako každý rok setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči, kde se seznámí s prostředím školy, budoucí paní učitelkou a některými ze starších spolužáků. Těšíme se na příjemně strávený společný čas.

 

 

Konkrétně Vás tedy pro zapsání dítěte čeká:

 • Vygenerujte si žádost o přijetí na www.zapis-zs-vsetin.cz, kde jste své dítě registrovali k zápisu na naši školu. (Pokud potřebujete pomoci s registrací nebo jste registraci nestihli do 31. 3., kontaktujte kancelář školy v pracovních dnech mezi 8-12h na tel. 734 360 652.)
 • Žádost o přijetí doručte škole jedním z těchto způsobů
  • do datové schránky školy (IDS: zwav4fx),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • předáním ve škole:
   • osobním podáním žádosti zákonným zástupcem dítěte škole. Pro osobní podání se registrujte na konkrétní čas na www.zapis-zs-vsetin.cz (je třeba předcházet vzájemnému setkávání rodičů ve škole). Při osobní návštěvě školy můžete využít možnosti nechat si žádost vytisknout ve škole. Nezapomeňte si vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.  
   • vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna venku u vstupu do areálu školy ze slepé ulice Na Rybníkách.

Pokud využijete bezkontaktní možnosti komunikace (poštovní schránka/ elektronická komunikace), nezapomeňte přidat kromě žádosti o přijetí i

 

 

 

Pokud má dítě obtíže, které mohou ovlivnit vzdělávání, přiložte také:

 • doporučení ke vzdělávání vydané pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem
 • pokud chcete, můžete přiložit i vyjádření odborníka ke zdravotnímu stavu dítěte (např. vyjádření neurologa, klinického psychologa…)

 

 

Pokud žádáte o odklad školní docházky

 • Vygenerujte si žádost o odklad povinné školní docházky (PŠD) na www.zapis-zs-vsetin.cz, kde jste své dítě registrovali na naši školu. (Pokud potřebujete pomoci s registrací nebo jste registraci nestihli do 31. 3., kontaktujte kancelář školy v pracovních dnech mezi 8-12h na tel. 734 360 652.)
 • Škole dodáváte tyto dokumenty:
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).
  • Doporučení pediatra nebo klinického psychologa.

Pokud všechny dokumenty nemáte k dispozici v době zápisu, podejte pouze žádost o odklad PŠD a přílohy doložte v nejbližším možném termínu, nejpozději do 31. 5. 2020.

 • Dokumenty doručte škole jedním z těchto způsobů
  • do datové schránky školy (IDS: zwav4fx),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – na konkrétní čas se zaregistrujte na www.zapis-zs-vsetin.cz.
  • vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna venku u vstupu do areálu školy ze slepé ulice Na Rybníkách.

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map